Voorwaarden Coronavoucher

Naar aanleiding van de zeer uitzonderlijke en onvoorziene situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, mag een aantal wedstrijden in het betaald voetbal geen doorgang hebben. Daardoor heeft u geen gebruik kunnen maken van uw seizoenkaart en/of losse kaart (hierna: “Toegangsbewijs”) met betrekking tot één of meer wedstrijden. Ongeacht dat in de KNVB Standaardvoorwaarden staat aangegeven dat bij afgelasting geen recht op restitutie dan wel enige andere vorm van compensatie bestaat, willen de clubs graag een gebaar maken richting de supporters door middel van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wensen de clubs in te vullen in de vorm van een persoonlijke Coronavoucher (hierna: Coronavoucher). Supporters  die een niet-zakelijk Toegangsbewijs hebben aangekocht via de officiële verkoopkanalen van de club (hierna: “Koper van het Toegangsbewijs”), komen in aanmerking voor de Coronavoucher onder de voorwaarden zoals in onderhavig document omschreven.

 1. U heeft van AFC Ajax NV KvK-nummer 33302453 gevestigd aan de Arena Boulevard 29, 1101 AX te Amsterdam (hierna: ‘de Club’), een Coronavoucher ontvangen omdat de KNVB, vanwege de overheidsmaatregelen, het seizoen 2019-2020 voortijdig heeft moeten beëindigen.
 2. De onderstaande informatie staat specifiek op uw Coronavoucher vermeld:
  • De naam ‘Coronavoucher’.
  • Het orginele ordernummer.
  • Het bedrag dat teruggestort gaat worden.
  • De uitgiftedatum van de Coronavoucher.
 1. Uitsluitend door de Club uitgegeven Coronavouchers met de bovenstaande informatie zijn rechtsgeldig.
 2. U kunt de Coronavoucher inwisselen door een online aankoop te doen bij AFC Ajax NV, zoals omschreven op de coronavoucher.ajax.nl webpagina.
 3. De door u gewenste keuze dient te worden aangevraagd bij en goedgekeurd door de Club. De ontvanger van de Coronavoucher is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. De Club is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of niet-ingevulde gegevens.
 4. De Coronavoucher kan tot uiterlijk 18 maart 2021 na de uitgiftedatum worden ingewisseld. Indien u alsnog wenst te kiezen voor een geldelijke tegemoetkoming, dan is dit mogelijk vanaf 1 maart 2021 tot uiterlijk op de laatste dag dat de Coronavoucher ingewisseld kan worden (18 maart 2021). U dient dit in voornoemde periode via de coronavoucher.ajax.nl webpagina aan de Club kenbaar te maken. Indien u uw keuze niet of niet tijdig schriftelijk aan de Club heeft doorgegeven conform vorenstaande, wordt ervan uitgegaan dat u alsnog heeft gekozen voor het steunen van uw Club en  dat u afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming. Indien u heeft gekozen voor het inwisselen van de Coronavoucher dan wel een geldelijke tegemoetkoming, dan geschiedt dit tegen finale kwijting. Dit betekent dat er in dit verband over en weer tussen u en de Club geen rechten en verplichtingen meer zijn.
 5. De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
 6. De Club heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens (zoals het ordernummer of bankrekeningnummer) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft de Club het recht de Coronavoucher niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.
 7. Handelen in strijd met deze voorwaarden en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Coronavoucher.
 8. Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de Coronavoucher in te wisselen.
 9. Het is niet toegestaan de Coronavoucher te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de Coronavoucher komt te vervallen.
 10. Indien één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
 11. Op deze voorwaarden Coronavoucher zijn mede de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen beide voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de voorwaarden Coronavoucher.